Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προσκαλεί στην υποβολή αιτήσεων για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (Energy Resources Technologies and Management)”, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”, έχει διάρκεια τρία (3) εκπαιδευτικά εξάμηνα και προσφέρει στους φοιτητές στέρεα επιστημονική γνώση αλλά και πρακτικές δεξιότητες στις τεχνολογίες και την διαχείριση ενεργειακών πόρων (ορυκτών και σε συνδυασμό με ανανεώσιμους).

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Πολυτεχνική Σχολή ΠΔΜ και οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (90 ECTS). Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική και/ή η Αγγλική (ανάλογα με τον αριθμό αλλοδαπών φοιτητών). Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων, Πτυχιούχους Σχολών Θετικών Επιστημών, Πτυχιούχους Τμημάτων Περιβάλλοντος, Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογίας Υλικών των Πανεπιστημίων. Επίσης, γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφών επιστημονικών χώρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

© 2016 entex.uowm.gr